niedziela, marzec 06th, 2011 | Author: admin

Podjęcie właściwej decyzji odno­śnie wyboru centrali klimatyzacyjnej wiąże się z rozpatrzeniem takich in­formacji jak: koszt zakupu urządze­nia, koszt jego eksploatacji oraz insta­lacji. Powyższe aspekty związane są z dostępnymi funkcjami realizowany­mi przez urządzenie klimatyzacyjne oraz zastosowanymi w nim kompo­nentami, takimi jak wymienniki cie­pła, silniki czy wentylatory.

Funkcja odzysku energii

Czy lepiej zastosować centralę klimatyzacyjną z odzyskiem energii czy też bez niego? To pytanie czę­sto zadaje sobie projektant. Centra­le bez odzysku są centralami tań­szymi w stosunku do central z od­zyskiem energii, łatwiejszymi w użytkowaniu oraz serwisowaniu. Nie bez znaczenia jest także aspekt ekologiczny, który przemawia za stosowaniem odzysku energii. Je­żeli już zdecydujemy wybrać cen­tralę z odzyskiem energii, to ko­nieczny jest wybór sposobu odzy­sku. Do podstawowych metod od­zysku energii stosowanych w cen­tralach klimatyzacyjnych należą: za­stosowanie regeneracyjnego wy­miennika obrotowego, wymiennika krzyżowego, układu glikolowego czy komory mieszania. Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety.
Zaawansowane technicznie układy sterujące są montowane fabrycznie w centralach HRCU. Przewody zasilające, czujniki i siłowniki są całkowicie zintegrowane, co zmniejsza powierzchnię zajmowaną przez urządzenie oraz umożliwia łatwą i szybką instalację. Dodatkowe funkcje, takie jak: zabezpieczenia przciwzamarzaniowe, nagrzewnice elektryczne, elementy wyciszające i komutowane elektronicznie silniki, są dostępne jako opcje standardowe.

Obudowa centrali HRCU została zaprojektowana specjalnie w taki sposób, aby optymalnie zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez urządzenie i obniżyć poziom hałasu, dzięki takim elementom, jak panele 50 mm oraz izolacja paneli z włókien szklanych.

Centrala CCEB została opracowana z myślą o zapewnieniu optymalnej elastyczności stosowania oraz kontrolowanej jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ). Jest ona wyposażona w obudowę o najwyższej szczelności (L1 według EN 1886 i Klasa C zgodnie z BS DW144) i w idealnie gładkie ścianki wewnętrzne umożliwiające łatwiejsze czyszczenie. Centrala CCEB może być dostarczona ze standardowymi opcjami, w celu spełnienia wymogów normy VDI 6022.

Dodatkowe opcje zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach, takie jak: pochyłe podłoże, filtry HEPA do H14 (EN 1822), zespawane, szczelne ramy filtra i przepustnice o wysokim poziomie szczelności, są również dostępne w przypadku central CCEB. Wewnętrzne części urządzenia mogą być całkowicie zabezpieczone przed korozją, wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, w celu dostosowania ich do wymogów każdego projektu.
Wymiennik obrotowy

Do zalet zastosowania wymiennika obrotowego należą: wysoka sprawność zawierająca się w granicach 80-85%, mała przestrzeń zajmowana w centra­li - średnia szerokość wymiennika ob­rotowego wynosi 40-50 cm, zaś do wad, można tutaj umownie przy­jąć, konieczność doprowadzenia ener­gii elektrycznej do jego napędu oraz występowanie ruchomych elementów konstrukcyjnych. Wymiana energii odbywa się poprzez naprzemienne ochładzanie i ogrzewanie obracające­go się rotora, wykonanego z pakietu lamelowego, tworzącego system kana­lików, przez które przepływa powie­trze. Obracający się wirnik naprze­miennie jest opłukiwany przez po­wietrze nawiewane i wyciągane z po­mieszczenia.

Jeżeli rozpatrujemy użycie wy­miennika krzyżowego, to do jego zalet możemy zaliczyć brak części ruchomych, brak konieczności do­prowadzenia energii elektrycznej (odzysk energii odbywa się na zasa­dzie wymiany ciepła pomiędzy powietrzem wywiewanym i nawiewa­nym przepływającym poprzez sys­tem nieruchomych kanałów utwo­rzonych z bloku lamelowego). Sprawność odzysku energii jest sto­sunkowo wysoka. Wynosi ona śred­nio 60%. Za wadę tego rozwiązania można przyjąć przestrzeń, jaką zaj­muje w centrali.

Układ glikolowy

Kolejnym sposobem na odzysk energii jest zastosowanie tzw. ukła­du glikolowego. Układem glikolowym nazywamy układ dwóch wy­mienników ciepła (jeden z nich umieszczony w części nawiewnej, drugi zaś w części wywiewnej, połączonych systemem rur. Czynnik krą­żący pomiędzy wymiennikami prze­nosi energię pobraną od jednego wy­miennika i dostarcza do drugiego. Sprawność układów glikolowych wy­nosi średnio 50%. Największą zaletą tego typu odzysku energii jest całkowite odseparowanie powietrza na­wiewanego od wyciągowego, co ma szczególne znaczenie w astosowaniach wentylacji w po­mieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicz­nych. Kolejną istotną zale­tą tego rozwiązania jest możliwość przenoszenia energii na odległość. Takiej możliwości nie mamy we wcześniej omawianych systemach odzysku energii. W tabe­li 1 zaprezentowano porównanie cech charakterystycznych omawia­nych sposobów odzysku energii.

Przykładowo, w centralach kli­matyzacyjnych Ventus zastosowano wszystkie omówione powyżej spo­soby odzysku ciepła jako standardowe rozwiązania. Elementy odzysku ciepła zostały tak dobrane, aby za­pewnić maksymalny odzysk ciepła przy zachowaniu możliwie najniż­szych oporów powietrza na tych elementach wpływających na zuży­cie energii elektrycznej. Przykła­dem tutaj może być wymiennik ob­rotowy, dla którego rozstaw lamel wynosi 1,2 mm.

Taki rozstaw lamel zapewnia wysoką sprawność odzy­sku ciepła (chłodu), stosunkowo niski opór przepływu powietrza oraz możliwość zastosowania filtra wstępnego klasy F4. W tabeli 2 po­równano zapotrzebowanie energii do zasilania wentylatorów i wy­mienników ciepła dla różnych ukła­dów odzysku ciepła.

TABELA 3

Założono:

  • parametry pracy centrali: na-wiew/wywiew; o wydatku powie­trza 10 000/8000 m3/h oraz sprężu dyspozycyjnym 300/250 Pa;
  • zewnętrzne parametry oblicze­niowe: zima temp. -20°C, 90% wil­gotności, lato 32°C, 45% wilgotno­ści, 20°C, 60% wilgotności,
  • parametry powietrza wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia,
  • parametry zasilania nagrzewnicy wodnej 90/70°C, temperatura od­parowania w chłodnicy 6°C.

Aspekt przepływu powietrza w centralach klimatyzacyjnych

Drugim niezwykle istotnym aspektem oszczędzania energii w centralach klimatyzacyjnych jest ilość przetłaczanego powietrza przez wentylator wewnątrz urzą­dzenia. Im większą ilość powietrza przetłaczamy przez określony prze­krój centrali, tym mamy większą prędkość na elementach centrali (na wymiennikach ciepła, na fil­trach itd.). A to z kolei powoduje zwiększenie oporu przepływu po­wietrza. Większy opór powietrza oznacza większe zużycie energii oraz konieczność zastosowania większego silnika. Aby uniknąć problemu z prze­wymiarowaniem urządze­nia oraz dobrać optymalną prędkość powietrza we­wnątrz centrali, firmy oferują różne typoszeregi składające się z kilku­nastu urządzeń. Wspomniany typo­szereg Ventus obsługuje wydatki powietrza od 400 do 97 000 m3/h. W typoszeregu tym zachowany jest warunek nieprzekraczania prędko­ści powietrza na chłodnicach wyno­szącej 2,6 m/s oraz na nagrzewni­cach powietrza 3,8 m/s. Zachowa­nie tak niskiej prędkości przepływu powietrza pozwala na zminimalizo­wanie hałasu wywołanego przepły­wem powietrza.

Centrala HRCU pomaga zrealizować potrzeby związane z zapewnieniem komfortu termicznego w szkołach, magazynach, salach gimnastycznych, budynkach biurowych, hotelach, na lotniskach, w centrach handlowych i kinach, przy niskim zużyciu energii. Dostosowana do szczególnych wymogów centrala CCEB, stanowiąca gwarancję najwyższej niezawodności i jakości, jest przeznaczona do specjalistycznych obiektów przemysłowych i placówek medycznych, takich jak szpitale, laboratoria oraz pomieszczenia o kontrolowanych parametrach zawartości zanieczyszczeń w powietrzu.

HRCU to dwustopniowa centrala klimatyzacyjna, dostępna w ośmiu wielkościach o zakresie przepływu powietrza od 1800 do 34 200 m3/h. Gama wysokiej klasy central CCEB obejmuje 54 standardowe rozmiary urządzeń i zapewnia przepływ powietrza w zakresie od 1000 do 130 000 m3/h i powyżej.

Oba urządzenia posiadają certyfikat Eurovent i spełniają wymagania normy EN 1886 dla klas mechanicznych D1/L1/F9/T3/TB3 (wersja obudowy T2/TB2 jest dostępna jako opcja standardowa). Wysoko wydajne urządzenia odzysku ciepła (płytowe, rurowe i obrotowe wymienniki ciepła ), wentylatory z napędem bezpośrednim, silniki EFF 1 i napędy o zmiennej prędkości zapewniają minimalne koszty zużycia energii.

“Ponieważ wydajność energetyczna pozostaje dla naszych klientów najważniejszym kryterium, centrale HRCU i CCEB zostały tak zaprojektowane, aby ułatwić uzyskanie istotnych oszczędności w zakresie zużycia energii w ramach systemu HVAC” - mówi Didier Audinot, menedżer produktu central klimatyzacyjnych Trane na terenie Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki. “Dzięki dwóm nowym centralom klimatyzacyjnym, możemy pomóc klientom w sprostaniu obowiązującym obecnie surowym normom ochrony środowiska i standardom wydajności, wspierając jednocześnie ich cele biznesowe.”

Dla potrzeb wyznaczenia spraw­ności instalacji wentylacyjnej w od­niesieniu do mocy elektrycznej kon­sumowanej przez wentylatory został zdefiniowany współczynnik efek­tywności energetycznej SFP (ang. Specific Fan Power). Określa on sto­sunek zużycia energii elektrycznej konsumowanej przez zespół wenty­latorowy do ilości powietrza dopro­wadzonego i/lub odprowadzonego przez układ wentylacji mechanicz­nej w jednostce czasu. Jako jedyny parametr uwzględnia on charaktery­stykę przepływu powietrza przez centralę klimatyzacyjną, jak również przez całą sieć, opisując wszystko jedną wspólną wartością.

Szeroka gama podzespołów i opcji umożliwia zapewnienie takiej konstrukcji urządzeń CCEB, która pozwoli spełnić specjalne wymagania klienta. Dzięki indywidualnym konfiguracjom ( pozioma, pionowa, równoległa), centrala CCEB idealnie nadaje się do powierzchni, na których rozmieszczone są inne urządzenia i występuje ograniczona ilość miejsca lub obowiązują bardzo specyficzne wymagania.

Obie centrale klimatyzacyjne są dostępne w wersji wewnętrznej i zewnętrznej, z szeroką gamą konfiguracji i akcesoriów. Centrale mogą działać jako urządzenia niezależne lub jako część zintegrowanych systemów zapewnienia komfortu Trane, kontrolowanych przez System Zarządzania Budynkiem Trane (BMS).
Dla przykładu dobierzmy centra­le typu VS-100-R-RHC, VS-120-R–RHC, VS-150-R-RHC, wszystkie dla parametrów:

Category: klimatyzacja
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.