sobota, marzec 03rd, 2012 | Author: admin

Warunki na sali operacyjnej muszą spełniać wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 1992 nr 74 poz. 366), w którym zapisano m. in., iż:
● pomieszczenia sal operacyjnych i pooperacyjnych oraz bezpośrednie otoczenie sal operacyjnych powinny być klimatyzowane,
● w istniejących szpitalach dopuszcza się w ww. pomieszczeniach wentylację mechaniczną,
● w salach operacyjnych nawiew powietrza powinien odbywać się górą, a wyciąg powietrza 20% górą i 80% dołem. Rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne.

Normy dotyczące temperatury powietrza dla sal operacyjnych są różne i mieszczą się w zakresie: 18-25oC w Niemczech, 20-25oC we Francji, 22-25oC w Szwecji i 25oC Szwajcarii. W Polsce wymagania w zakresie temperatury, wilgotności i prędkości powietrza dla wentylacji i klimatyzacji sal operacyjnych są następujące:
● temperatura 22-25oC (sale wysokoaseptyczne, aseptyczne, septyczne),
● wilgotność względna 55% (sale zabiegowooperacyjne 40-60%),
● maksymalna prędkość powietrza 0,4-0,5 m/s (0,2 m/s sale zabiegowo-operacyjne).

Prawidłowość przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego zależy w głównej mierze od dobrego stanu fizycznego i psychicznego lekarza. Z tego powodu projektując środowisko pracy dla chirurga należy również dążyć do zapewnienia komfortu i klimatyzacji, rozumianego zarówno jako odpowiednie warunki środowiska cieplnego, jak i stworzenie otoczenia zgodnie z zasadami ergonomii.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.